Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Ohmydish

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.
 2. Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen Ohmydish en een Opdrachtgever.
 3. Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).
 4. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.
Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3: Offertes en prijzen
 1. Offertes uitgegeven door Ohmydish zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.
 2. Ohmydish zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
 3. Alle prijzen vermeld op de offerte en in de offertes zijn inclusief btw.
 4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 4: Annuleringen
 1. Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.
 2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 30 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.
 3. Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten en inkomstenderving, ten bedrage van 8,5% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
 4. Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
 5. Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 80% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.
Uitsluiting:
 1. Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van te voren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.
 2. Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer.
Artikel 5: Correcties op groepsgrootte
 1. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.
 2. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
 3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
 4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.
Artikel 6: Betaling
 1. Ohmydish is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 7 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.
 2. Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.
 3. Opdrachtgever is gehouden facturen van Ohmydish te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn van 30 dagen. Als de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Ohmydish, geaccepteerd als haar kosten.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. Ohmydish is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
  1. overmacht, zoals omschreven in artikel 8;
  2. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 2. Ohmydish is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Ohmydish in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ohmydish.
 3. Ohmydish is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast en/of Groep in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ohmydish.
 4. Ohmydish is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
Artikel 8: Ontbinding
 1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft Ohmydish het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat Ohmydish tot enige schadevergoeding gehouden is.
Artikel 9: Overmacht
 1. In geval van overmacht heeft Ohmydish het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:
  1. Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
  2. Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  3. Brand of ongevallen.
  4. Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
  5. Niet goed functioneren van apparatuur.
  6. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  7. Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
  8. Oorlog of dreigende oorlog.
  9. Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
Artikel 11: Diensten op locatie
 1. Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.
 2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door Ohmydish. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening. D.w.z. eventuele apparatuur huren, in overleg, op kosten van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 

 

 


Bekijk de orginele pagina via:
https://ohmydish.nl/algemene-voorwaarden


Vond je deze pagina interessant?
Vermeld @ohmydish of tag #ohmydish op Instagram!← Vorige pagina
Onze honden
Volgende pagina →
Onze honden

Lente recepten

Je proeft de lente met deze heerlijke recepten! Maak mooie gerechten met ingrediënten uit het seizoen zoals komkommer, asperges, raapstelen, rabarber, veldsla, peultjes, radijsjes en spinazie. Haal de lente in huis met deze lekkere recepten.